Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Overzicht openingsredes

Hieronder vindt u een lijst met (bijna) alle openingsredes uit de geschiedenis van het Vlaams Pleitgenootschap. We baseerden ons hiervoor op het boek van prof. Matheeussen (Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991, Tielt, Lannoo, 1992). Oud-voorzitter Matthias E. Storme leverde heel wat vroegere openingsredes aan. Wie over kopieën van openingsredes beschikt, vragen we dit te melden aan het secretariaat (info@vlaamspleitgenootschap.be).

Waar mogelijk wordt ook de repliek van de Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap en de toespraak van de Stafhouder toegevoegd.

 

11 november 1891

P.Gisseleire

De oorsprong der Vlaamsche taal: haar invloed op het schoonheids-, zedelijk en godsdienstig gevoel van den stam

13 oktober 1897 L. De Vos

Het internationaal privaatrecht in het ontwerp van Burgerlijk Wetboek voor België

19 november 1898 E. De Winde

Iets over burgerlijke verantwoordelijkheid der openbare besturen.

18 november 1899

J. Halflants

De ontwikkeling van de rechtsbevoegdheid der gehuwde vrouw
17 november 1900 P. Van der Eycken Schadeloosstelling aan de onschuldig vervolgden en veroordeelden
23 november 1901 R. Van den Borren

Vlaamsch gevoel

8 november 1902 Alberic Deswarte  Internationalisering en Vlaamschgezindheid
21 november 1903 L. Coenen Verpachtingen en landeigendom
December 1904 A. Bielbuyck Over het burgerlijk bewijsrecht naar aanleiding van het ontwerp in de Nederlandsche Kamer en de regeling der Civil-Prozessordnung in Duitsland
2 december 1905

C. Pholien

Het gebruik der talen in het voormalig prinsbisdom Luik
17 november 1906 L. Richard Herhaling van misdrijf
16 november 1907 G. Van Eecke De wetgeving op het goederenbestuur van openbare machten en gestichten
26 november 1908 J. Borginon Cantoni  De Hoogeschool en het studentenleven te Leiden
Volgens Matheeussen was een rede voorzien door J. Leclercq ter vervanging van wie Borginon optrad.
2 december 1909 G. Duplat De inrichting der lagere scholen in Nederland
Najaar 1910 Alberic Deswarte Over de oprichting van een Vlaamsche Hogeschool
23 november 1911 J. Hoste Jr. De vrede in verband met het recht
27 november 1920 M. Mehauden De hervorming van het jurystelsel 
14 januari 1922 G. Cuvelie Openbare zedenschennis. Bijdrage tot de interpretatie van artikel 338 Strafwetboek
13 december 1924 H. Borginon Het gebruik der talen voor onze gerechtshoven en rechtbanken
9 januari 1926 Van Ongevalle  Nieuwe Tijden
11 december 1926 L. De Wael Het vraagstuk van de onderhoudsplicht in de rechtsvergelijking
7 januari 1928 H. De Coster De voorwaardelijke veroordeling inzake onvrijwillige doodslag
Voorgedragen door Hoornaert-Nasousky
24 oktober 1931 P. Vermeylen De vervlaamsching van de rechtspleging
10 december 1932 J. Custers Heeft de befaamde rechtsgeleerde De Damhoudere plagiaat gepleegd tegenover den befaamden rechtsgeleerde Wielant?
9 december 1933 W. Verougstraete De vrouw in de beschaving
14 december 1935 A. Clerens Anneessens en de opstand van 1718 te Brussel
1 november 1936 L. Peereboom Het nieuwe Duitsche Strafrecht
23 oktober 1937 A. Van Houwe De oprichting van een Raad van State
29 oktober 1938 H. Geeraerts Lof der onpartijdigheid
28 oktober 1939   Meer informatie is Matheeussen onbekend.
21 februari 1942 E. Van Dievoet Levend recht
Begin 1946 E. Van Cauwelaert ?
18 januari 1947 H. Fayat De nieuwe vormen van de internationale organisatie
10 januari 1948 G. Van Hecke De bescherming tegen misbruiken van economische macht
11 december 1948 J. Lindemans Rechtszeden en moderne beschaving
17 december 1949 R. Nossent Lof der tolerantie
6 januari 1951 F. Steghers Narco-analyse
12 januari 1952 A. Bayart Literaire en niet-literaire wijsbegeerte
17 januari 1953 D. Winderickx Aftakeling van het eigendomsrecht
16 januari 1954 J. Van Waeg Terug naar een natuurrecht?
11 december 1954 P. Ronse De glimlach van het recht
10 december 1955 A. Raport Het eeuwig edict van 1611
8 december 1956 L. Lindemans De wettelijke bescherming van het landbouwbedrijf
7 december 1957 P.E. Van Cauter Meester Tony Bergmann’s Ernest Staes
7 februari 1959 I. De Greef Historische variaties op het pleit-thema
13 februari 1960 M. De Kock Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: is dit een voldoende bescherming
18 februari 1961 K. Croes Voldoet onze faillissementswetgeving nog?
20 januari 1962 F. De Luyck Ter bescherming der architecturale schoonheid
19 januari 1963 Hilde Pee Lady Chatterley’s Proces: juridische normen van letterkundig fatsoen
18 januari 1964 Ph. Vergels Belgische taalwetten in Europees perspectief
16 januari 1965 Hugo Van Eecke De militair: kind van zijn tijd. Invloed van de maatschappelijke opvattingen op de Belgische militiewetgeving
29 oktober 1966 J. Van Doorselaere Vijfenzeventig jaar balieleven te Brussel
15 januari 1966  Jos Chabert Aggiornamento van de advocatuur
24 november 1967 E. Lens Jeugdbescherming, wens en werkelijkheid
22 november 1968 Hugo Weckx Kanttekeningen bij de emancipatie van de vrouw
21 november 1969 P. Bauters Kontestatair onbehagen: onthulling van een rechtsloos universum
20 november 1970 M. Denys Vijftig jaar later. De evolutie van de overheidsaansprakelijkheid in België en in het Communautaire Recht
10 december 1971 E. Carre Voorlopig vonnis
8 december 1972 A. De Ridder Productenaansprakelijkheid
7 december 1973 P. Theuwissen Voor een leefbaar milieu: een verloren strijd
29 november 1974 Karel Van Alsenoy Verder bouwen aan de stad België
24 oktober 1975 Raoul M. de Puydt Het juridisch statuut van de ruimte en van de ruimtelichamen
8 oktober 1976 Herman Verlinden Sekten, religieuze vernieuwing of nieuw totalitarisme
28 november 1977 E. Marissens Recht en rechtsregel: bemerkingen ter inleiding
3 november 1978 Bertrand Asscherickx De gunning van overheidsopdrachten
23 november 1979 Guy Delvoie Oudergeweld rond wieg en kinderledikant
1980 Huguette Geinger De verantwoordelijkheid van beheerders van vennootschappen
6 november 1981 M. Bosmans Eigenaars of huurders gekraakt? Huurcontentieux: tendensen en standpunten
5 november 1982 André De Becker Pleidooi voor een tegensprekelijk vooronderzoek
3 november 1983 Bruno Maes De onpartijdige rechter
9 november 1984 Johan Lievens Programmatuur en aansprakelijkheid voor de Belgische rechter
10 november1985 Eric Brewaeys Actuele problemen van de persvrijheid
7 november 1986 Werner Daem Ach die advocaten toch…
13 november 1987 Patricia Stalpaert Ivoren toren en glazen huizen
4 november 1988 Joan Dubaere Een brug over troebel water
3 november 1989 Bruno Blanpain De nieuwe wetgeving in verband met de overname van Belgische vennootschappen die op de beurs genoteerd zijn
9 november 1990 Constant Matheeussen De Leerling-Tovernaar of het Lelijke Eendje? Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap in een tweetalig milieu
 8 november 1991 Matthias E. Storme Het proces van de feiten
6 november 1992 Peter Callens Gelijkheid en utopie
29 oktober 1993 David D'Hooghe Het proces van de pers over het proces
? november 1994 Dirk Van Gerven Is de rechtspersoon een persoon?
10 november 1995 Fernand Keuleneer

Inflatie van rechten - ontwaarding van het recht

(repliek Voorzitter VPG)

8 november 1996 Katrien Vorlat In bloed geschreven. Recht of wraak?
26 november 1997 Michel Flamée De slinger: het verweer van de duivel
27 november 1998 Luc Vael Altruïsme tot recht gekomen
26 november 1999 Frank Fleerackers De laatste rechter
24 november 2000 Jan Bouckaert Omtrent het recht van de koningin om het leven van een koninging te leiden. Standpunt betreffende het toekennen van rechten aan de natuur
29 november 2001 Frank Judo De Manke Taalman. Klacht van een liefhebber van oprechte kromtaal
28 november 2002 Eline Meesseman Van Vrouwen en Heksen
27 november 2003 Thomas Chellingsworth

De ideale dictatuur. Europa's ongeschreven grondwet

25 november 2004 Jan Ghysels Eigendomsrecht en rechtsbescherming in de democratische rechtsstaat
24 november 2005 Christophe Ronse Het menselijke lichaam en de biotechnologische omwenteling: waardige vleeshandel of vleesgeworden waardigheid?
23 november 2006  Bertold Theeuwes De onafhankelijkheid van de advocaat. Over het gekwaak van de ganzen van het Capitool.
22 november 2007  Jan Dhont Privacy: het vijgenblad van de autoritaire staat? Mijmeringen bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de informatiemaatschappij.
(Repliek Mr. Joost Hendrix)
 
27 november 2008 Vincent Sagaert  Vergeten dimensie van het eigendomsrecht
26 november 2009 Benoît Allemeersch

De naakte grijsaard: Over de rechter en zijn persoonlijke kennis(sen)

(repliek Voorzitter VPG) (toespraak Stafhouder)

25 november 2010 Hendrik Vuye

Beeldvorming, waarheidsvinding en rechtsbedeling

(repliek Voorzitter VPG) (toespraak Stafhouder)

24 november 2011 Jachin Van Doninck

Onrechtmatig bewijs in civiele zaken - Willen wij de waarheid?

22 november 2012 Joeri vananroye

Morele wezen en wetsontduikende monniken

21 november 2013 Laura Parret Het wankelend geloof in het marktmechanisme: reflecties over de gevolgen voor onze rechtsstaat
28 november 2014 Kim Van Der Borght China: De rechtsorde zoals we ze kennen?
4 maart 2016 Jelle Flo Overspel en familieverlating in de scheiding der machten (repliek voorzitter VPG) (toespraak Stafhouder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP