Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Privacy beleid

Privacybeleid

Algemeen

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
 

1.Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2B van dit privacybeleid) verwerken.
Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leden en van de afnemers van onze aanbiedingen van activiteiten (zoals onder meer culturele voorstellingen, Permanente Vormingen, studiedagen, openingsconferentie, receptie voorzitter…)
Ook de persoonsgegevens van ex-leden en ex-afnemers worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

2.Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

(a)Definitie.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van leden of afnemers is enkel aan de orde indien het lid of de afnemer een natuurlijke persoon is, of - indien het lid of de afnemer een rechtspersoon is - dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met het lid of de afnemer verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

(b)Verwerkingsverantwoordelijke.

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW, met maatschappelijke zetel te Poelaertplein 1, 1000 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0408.508.372 (hierna “VPG”) is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat VPG het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt.

3.Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

(a)De persoonsgegevens die je met ons deelt.

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit gebeurt bij de inschrijving als lid of bij de inschrijving bij een activiteit. Dit kan uitzonderlijk mondeling of schriftelijk gebeuren (bijvoorbeeld tijdens een activiteit, waarbij u zich alsnog wilt inschrijven en ons een aantal gegevens meedeelt die wij daarna in onze database inbrengen).
Het betreft hier onder meer: naam, familienaam, jaar van inschrijving aan de balie, Adresgegevens kantoor, adresgegevens maatschappelijke zetel, telefoonnummer, faxnumer, GSM-nummer, e-mail adres, KBO-nummer, rekeningnummer.
Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

4.Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

(a)Proportionele verwerking.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
 Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:
 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de inschrijving als lid of van onze activiteiten;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.
Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.
 

(b)Onze verwerkingsactiviteiten.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:
 • Om je aanvraag voor de inschrijving voor activiteiten in behandeling nemen.

  Als je onze website bezoekt om je voor een activiteit in te schrijven of je lid te maken dan hebben we in ieder geval een aantal gegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je lidmaatschap of inschrijving te kunnen verwerken, een debetnota te versturen en je verder op de hoogte te houden.
 • Om je te informeren over activiteiten die uitsluitend voor leden toegankelijk zijn. In dat geval zullen enkel de leden gecontacteerd worden.

(c)Geautomatiseerde besluitvorming. 


VPG neemt geen automatische besluitvorming – al dan niet op basis van profilering –waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zulk besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij:
 • dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van jouw overeenkomst (bijvoorbeeld kredietwaardigheidscontrole of het afsluiten van je VPG producten en diensten bij niet-betaling);
 • dit door de wetgeving is toegestaan (bijvoorbeeld voor het opsporen van belastingfraude): of
 • we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
In zo’n situaties wordt je voorafgaandelijk geïnformeerd over de totstandkoming van het geautomatiseerde besluit, dat je het recht hebt om menselijke tussenkomst te eisen en de wijze waarop je het besluit kan aanvechten.

5.Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

(a)Onze technische en organisatorische maatregelen.

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als lid of afnemer in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.
Onze database wordt gehost door Starring Jane, Dendermondsesteenweg 39A 001, 9000 Gent. U kunt hun privacy and cookie policy hier vinden (https://www.starringjane.com/privacy-en-cookie-policy/), alsook hun algemene voorwaarden (https://www.starringjane.com/algemene-voorwaarden/).
Het aantal personeels- of bestuursleden van onze vereniging dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

(b)Datatransfers.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen en we geven ze niet door aan derden tenzij:
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Bij een studiedag kan het zijn dat een derde partij het verslagboek opmaakt en verzend. Hiervoor kan het zijn dat bepaalde gegevens aan deze derde partij worden verstrekt, zodat dit verslagboek op een correcte manier kan verzonden worden.
 • Er een wettelijke verplichting is. Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor VPG of de betrokken derde. We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen).
 • Je ons daar toelating voor geeft. Indien VPG in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming. Internationale verwerking van je persoonsgegevens.
Er gebeuren geen datatransfers buiten de EU.

6.Wat zijn je privacy-rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

(a)Overzicht van je privacy-rechten.

6.2Je recht van inzage

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van VPG te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. VPG kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.

6.3Je recht op verbetering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.
Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

6.4Je recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:
 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door VPG;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar VPG zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door VPG;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6.5Je recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die VPG in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • VPG heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;

6.6Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)


Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan VPG, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).
Er zijn 2 aspecten verbonden aan dit recht:
 • je kan VPG verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en
 • je kan VPG verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat je voor de doorgifte opgeeft. VPG heeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.

6.7Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van VPG of in kader van het algemeen belang. VPG zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij VPG dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

(b)Praktisch.

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? U dient een e-mail te sturen naar voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be of een brief te sturen naar VPG, Poelaertplein 1, 1000 Brussel.
Zijn er kosten aan verbonden? Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.
In welk format ontvang ik een antwoord? Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.
Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.
Wat indien VPG geen gevolg geeft aan mijn verzoek? Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.

7.Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

8.Poelaertplein

Voor het verzenden van ons magazine het Poelaertplein (5X per jaar) gebruiken wij een adreslijst die wij verkrijgen van de NOAB. Het betreft hier een papieren lijst met de kantooradressen van alle Nederlandstalige advocaten van de Brusselse Balie. Daarnaast wordt deze lijst 1 keer per jaar aangevuld met de namen en adressen van notarissen, gerechtsdeurwaarders, magistraten (staand en zittend) in de rechtbanken in en om Brussel. Deze lijst wordt enkel bijgehouden door de verantwoordelijken van het Poelaertplein. Indien u hieromtrent vragen of klachten heeft of uw rechten (die zijn opgesomd in artikel 6 hierboven) wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met poelaertplein@vlaamspleitgenootschap.be. In het kader van het one-stop shop principe zal een klacht of vraag of uitoefening van rechten, verstuurd naar voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be eveneens behandeld worden.

9.Disclaimer: mailings aan advocaten NOAB

Opgelet: wij versturen ook e-mails betreffende onze activiteiten naar alle advocaten van de NOAB. Dit gebeurt via het rechtstreeks door u opgegeven e-mailadres dan wel via het e-mailadres dat u aan de OVB heeft verstrekt. Wat betreft deze laatste categorie, is het belangrijk om weten dat wij deze e-mailadressen op geen enkele manier opslaan in onze database, maar slechts e-mails versturen die betrekking hebben op onze activiteiten als beroepsvereniging op basis van onze overeenkomst met de OVB.
Indien u wenst dat uw e-mailadres niet meer wordt gebruikt voor onze mailings dient u hiervoor contact op te nemen met de Orde van Vlaamse Balies, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel. Voorts verwijzen wij ook naar hun Privacybeleid terug te vinden op https://www.advocaat.be/Legal/Privacy-Policy.

10.Cookiebeleid.

Wij maken geen gebruik van cookies.

11.Hoe kan ik VPG contacteren?

U kan een e-mail te sturen naar voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be of een brief te sturen naar VPG, Poelaertplein 1, 1000 Brussel. 
Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je ook op de hierboven vermelde adressen terecht.
 Blijf op de hoogte van aanpassingen.
VPG kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van bepaalde evoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van VPG. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.vlaamspleitgenootschap.be/privacybeleid).
 In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke VPG aanbiedingen voorrang op dit privacybeleid.

12.Klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door VPG, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.
 

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP